Nawigacja

Negatywna opinia RIO

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z dokumentów stanowiących podstawę podjęcia przez radę uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla zarządu. 
Sporządza się je na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Powinno ono uwzględniać w szczególności:
1. dochody i wydatki budżetu JST w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej,
2. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
3. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z realizacji budżetu JST, oprócz części tabelarycznej, pokazującej kwoty zrealizowanych dochodów i wydatków, może zawierać również część opisową. W części opisowej sprawozdań należy omówić m.in.:
• odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków orz ich przyczyny powstania,
• realizację dochodów własnych z uwzględnieniem podstawowych dochodów podatkowych, a także dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym,
• realizację planu wydatków rzeczowych, w tym szczególnie zadań inwestycyjnych,
• ewentualne trudności w realizacji budżetu,
• wynik budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, w tym wymagalnych.
Oddzielnie należy również omówić stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Oprócz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu w tym terminie dodatkowo:
1. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych podległych jednostce samorządu terytorialnego,
2. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
• dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
• dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
• dane dotyczące posiadania,
• dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
• dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
• inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
3. wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

Po raz pierwszy w historii Bytomia Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię o przedłożonym przez prezydenta Bytomia sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Sprawdzaliśmy na stronach RIO Katowice – miasto Bytom jest jedynym samorządem, który otrzymał negatywną opinię. Niestety to efekt prowadzonej od czterech lat przez prezydenta Bartylę polityki finansowej.

Konsekwencją będzie nieudzielenie prezydentowi Bartyli absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016 przez Radę Miasta. W efekcie może ona odjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia prezydentowi absolutorium.