Nawigacja

Kosztowne długi

Ile samorządy wydają na obsługę długu? W 2014 r. gmina Wałcz przeznaczyła na ten cel 14 zł, Warszawa –  287,1 mln złotych. Obsługa kosztów zadłużenia obejmuje przede wszystkim: oprocentowanie kredytów i pożyczek, prowizje bankowe oraz koszty emisji obligacji. Z danych Głównego Urzędu Statycznego wynika, że w 2014 r. 47 gmin (1,9 proc.) nie poniosło żądnych kosztów w związku z obsługą długu.  W tej grupie znalazła się m.in. gmina Kleszczów, będąca najbogatszą gminą w Polsce. W niektórych JST były to kwoty wynoszące kilkaset lub kilka tysięcy złotych, czy tak jak w zachodniopomorskiej gminie wiejskiej Wałcz – 13,70 zł.

Z kolei co 10. samorząd przeznaczył na obsługę długu co najmniej milion złotych, a w przypadku 22 gmin kwota ta przekroczyła 10 milionów. Najwięcej na ten cel zarezerwowano w budżetach największych miast. W Warszawie obsługa długu w 2014 r. kosztowała ponad 287,1 mln zł. W drugim pod tym względem Krakowie było to 73,7 mln zł, natomiast kolejne miejsce przypadło Łodzi, która wydała na ten cel 71 mln zł.

W pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto: Poznań (58,8 mln zł), Wrocław (53 mln zł), Gdańsk (41,5 mln zł), Lublin (30,4 mln zł), Toruń (27,9 mln zł), Bydgoszcz (27,8 mln zł) i Białystok (26,8 mln zł). Łącznie we wszystkich 2479 gminach (obecnie jest o jedną mniej) wydatki na obsługę długu wyniosły w 2014 r. nieco ponad 2 mld zł, rok wcześniej było to 2,3 mld zł, a w 2012 r. – 2,9 mld.

Jak m.in. z odsetkami od kredytów radzi sobie Bytom? Znajduje się już obecnie na 37. miejscu na 2479 gmin, z kosztem obsługi długu w wysokości 5 979 412,81 zł. A trzeba pamiętać, że władze tego miasta planują w najbliższym czasie podwoić jego zadłużenie. Na którym miejscu znajdzie się wówczas ta gmina?

Jak zauważa dr Jacek Sierak ze Szkoły Głównej Handlowej i wykładowca Samorządowej Akademii Finansów, większość samorządów realizując inwestycje, posiłku­je się różnego rodzaju instrumentami dłużnymi (kre­dytami, pożyczkami, emisją obligacji komunalnych).

Umiejętne zarządzanie długiem to prawdziwa sztuka. Jest to proces bardzo złożony, wymagający uwzględnie­nia uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organi­zacyjnych, a nawet politycznych. Wprawdzie występują tu pewne dobre praktyki, nie istnieją jednak uniwersalne rozwiązania, możliwe do zastosowania w każdej jednost­ce samorządu terytorialnego – przekonuje.

Według eksperta najważniejszym celem zarządzania długiem jest umiejętny dobór instrumentów dłużnych i warunków ich spłaty, jako instrumentu poprawy warunków bieżącego funkcjo­nowania jednostki terytorialnej i kształtowania jej rozwoju, przy zachowaniu długookresowej płynności finansowej.

Jak podkreśla dr Sierak, podjęcie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań dłużnych po­winno być poprzedzone przeprowadzeniem analiz i pro­gnoz, wykazujących prawną i ekonomiczną zdolność kredytową jednostki samorządu terytorialnego. Celem tych działań powinno być m.in. wyznaczenie bezpiecznego poziomu zadłuże­nia, gwarantującego utrzymanie płynności finan­sowej w krótkim i długim okresie.

Na podstawie PAP