Nawigacja

500 plus – start

Rządowy program Rodzina 500 plus ma zacząć funkcjonować 1 kwietnia i ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również za zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności.

Wysokość zasiłku została ustalona na kwotę 500 zł miesięcznie.

Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny.

Zasiłek na pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub 1 200 zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne.

Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko: własne, małżonka, przysposobione (adoptowane), znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie osiemnastego roku życia.

Świadczenie będą mogli pobierać: rodzice (również samotni), opiekunowie prawni, faktyczni opiekunowie.
Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:

  • dziecko jest w związku małżeńskim,
  • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymane lub jest pod opieką zastępczą,
  • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko,
  • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej).

Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.

Urząd Miejski szacuje, że Bytomiu świadczenie otrzyma około 11 000 rodzin, co się przekłada na 13-14 000 dzieci objętych pomocą.

Składając wniosek o świadczenie na drugie i kolejne dziecko (w rozumieniu ustawy) nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.
W przypadku składania wniosku także na pierwsze dziecko (ze względu na obowiązujące w tym wypadku kryterium dochodowe) trzeba będzie dołączyć do wniosku:

  • Oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody.
  • Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym, jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody.
  • Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej (między innymi: świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego, PIT 11).

Pozostałe dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej i zawodowej członków rodziny wnioskodawcy urzędnicy będą pozyskiwać samodzielnie z baz danych odpowiednich instytucji (m.in. ZUS, US). Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji , w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego może być konieczne dołączenie innych zaświadczeń lub oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, np. zaświadczenia sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację czy orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Wnioski będą dostępne w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (ul. Strzelców Bytomskich 21), w punkcie obsługi przy ul. Łużyckiej 12 oraz w 11 Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej na terenie miasta. W formie elektronicznej – do pobrania i wydruku samodzielnie – wniosek jest udostępniony na internetowej stronie MOPR.
Wnioski będzie można składać w nowym lokalu przy ulicy Łużyckiej 12 (obecnie adaptowanym do tego celu) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21. W początkowej fazie wdrażania programu planuje się pracę w godzinach od 7:30 do 18:00 w dni powszednie w obydwu lokalizacjach. Punkt przy Łużyckiej będzie funkcjonował także w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00.